topimg
Home arrow Parlementair werk arrow Terugbetaling van de ziekte- en invaliditeitsbijdragen
spacer spacer spacer
imgbody
spacer
Partijbureau 11-09-2006

spablogt
Terugbetaling van de ziekte- en invaliditeitsbijdragen PDF Afdrukken
donderdag, 28 oktober 2004

Vraag om uitleg van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «de terugbetaling van de ziekte- en invaliditeitsbijdragen» (nr. 3-382)


Mevrouw Christel Geerts (SP.A-SPIRIT). – Wanneer een bepaalde vastgelegde financiėle drempel wordt overschreden, geeft het RIZIV aan de Rijksdienst voor Pensioenen opdracht om de ziekte- en invaliditeitsbijdrage van 3,55 % op het pensioen in te houden. Deze maatregel mag evenwel niet tot gevolg hebben dat het totaal bruto pensioeninkomen onder een bepaalde drempel valt.
De terugbetaling van de te veel geļnde gelden aan de rechthebbenden verloopt moeilijk. Het duurt vrij lang vooraleer de terugbetaling gebeurt, terwijl de inhouding op een te hoge basis doorloopt.
Hoeveel mensen wachten op de terugbetaling van de te veel geļnde bijdragen?
Wat is de gemiddelde termijn voor de terugbetaling van de te veel geļnde bijdragen?
Werden er samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen het RIZIV en de RVP met het oog op een werkwijze om de afhouding onmiddellijk op een correcte basis te berekenen? Op een vraag van mij hierover kreeg ik een zeer technisch antwoord dat erop neerkwam dat verschillende databanken nog op elkaar moesten worden afgestemd. Ik neem dat aan, maar de betrokkenen zien op het einde van de maand alleen maar naar wat op hun uittreksel staat. Ze begrijpen niet waarom een en ander zo moeilijk te regelen is.
Tenslotte vraag ik me af of de recente wijziging via de programmawet, waarbij in een terugbetaling van ambtswege wordt voorzien, ook betrekking heeft op "oude" dossiers?
De heer Bruno Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen.
– De selectie van het aantal gepensioneerden die recht hebben op een automatische terugbetaling van de teveel verrichte ziekte- en invaliditeitsinhoudingen met betrekking tot het jaar 2003 is nog niet gebeurd. De betaling zal gebeuren begin januari 2005 worden.
De te veel verrichte inhoudingen betreffende het jaar 2002 werden begin februari 2004 terugbetaald aan 19.865 gepensioneerden.
De te veel geļnde bijdragen worden terugbetaald in het begin van het tweede jaar volgend op het jaar waarop de inhoudingen betrekking hebben. De automatische terugbetalingoperatie kan pas worden gestart als de pensioengegevens van vrijwel alle gepensioneerden, alsook de eventuele regularisaties en correcties voor het desbetreffend jaar zijn aangegeven en volledig verwerkt zijn in het pensioenkadaster.
Op verzoek van de gepensioneerde en op voorwaarde dat de pensioengegevens met betrekking tot een bepaalde periode volledig gekend zijn in het kadaster, wordt het dossier op manuele wijze behandeld en worden de te veel geļnde bijdragen veel sneller terugbetaald.
In uitvoering van de artikelen 178 tot 183 van de programmawet van 9 juli 2004 wordt thans een koninklijk besluit voorbereid dat voorziet in een verbetering van de gegevensuitwisseling tussen de betrokken actoren, zodat de ZIV-inhoudingen gebeuren rekening houdend met de wettelijke bepaalde drempelbedragen.
Daarnaast kan ik u ook mededelen dat de nieuwe taakverdeling tussen de RVP en het RIZIV als bijkomend voordeel heeft dat de gepensioneerde zich niet meer zal moeten wenden tot verschillende instellingen. De RVP zal het enig aanspreekpunt worden en bijgevolg zal de rechtzetting van mogelijke anomalieėn vlugger kunnen worden uitgevoerd.
Mevrouw Christel Geerts (SP.A-SPIRIT).
– Het verheugt me dat er werk wordt gemaakt van de administratieve vereenvoudiging. Ik wacht vol ongeduld op het koninklijk besluit dat tot een snellere en betere gegevensuitwisseling zal leiden

spacer
Navigatie
Home
Christel in de pers
Biografie
Links
Zoeken
Evenementen
Gastenboek
Nieuwsbrief
Fotogalerij
Contact

Archief
spacer spacer spacer spacer spacer
spa