topimg
Home arrow Wetsvoorstellen arrow Federale Adviesraad voor Senioren
spacer spacer spacer
imgbody
spacer
Partijbureau 11-09-2006

spablogt
Federale Adviesraad voor Senioren PDF Afdrukken
vrijdag, 21 januari 2005

Christel diende een wetsvoorstel in tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Senioren. Lees hieronder het volledige wetsvoorstel.

WETSVOORSTEL
tot oprichting van
een Federale Adviesraad voor Senioren
Ingediend door mevrouw Christel Geerts
TOELICHTING
DAMES EN HEREN,
Meer mensen dan ooit kunnen genieten van een lang leven. In 2000 vertegenwoordigden de 65-plussers nog 16,8% van de totale Belgische bevolking. In 2030 zal hun vertegenwoordiging al zijn toegenomen tot 24,3% van de bevolking. In dit licht is het van groot belang om te benadrukken dat ouderen op elk niveau van het beleid moeten kunnen meepraten.
De meeste aspecten van ouderenzorg zijn een bevoegdheid van de Gemeenschappen. Op federaal niveau hebben vooral beslissingen inzake gezondheidszorg of pensioenen een directe impact op het leven van senioren.
In de pensioensector bestaat al sinds 1994 het Raadgevend Comité voor de Pensioensector. Dit Comité is samengesteld uit ouderenverenigingen van alle Gewesten en Gemeenschappen. Het Raadgevend Comité voor de Pensioensector: - brengt advies uit op eigen initiatief of op vraag van de Minister die de Pensioenen onder zijn bevoegdheid heeft. Zij kan hiervoor beroep doen op door de administraties verrichte studies en desgevallend deskundigen horen; - bespreekt jaarlijks de beleidsverklaring van de Minister die de Pensioenen onder zijn bevoegdheid heeft; - vaardigt op verzoek van de Minister die de Pensioenen onder zijn bevoegdheid heeft waarnemers af naar de in het kader van de Europese Unie opgerichte adviesraden; - evalueert de kwaliteit van de dienstverlening door de pensioenadministraties ten behoeve van de gepensioneerden.
Naast de pensioenen zijn er echter nog beleidsdomeinen op het federale niveau die senioren heel direct aanbelangen. Ook in deze domeinen is het interessant om de mening en gevoeligheden van de senioren zelf te kennen om er rekening mee te kunnen houden.
Dit wetsvoorstel wil daarom een Federale Adviesraad voor Senioren oprichten. Met senioren bedoelen we hier personen die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt. Er wordt gekozen voor 60 jaar om de eenvormigheid in de wetgeving te bewaren. In het decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen dat op 21 april 2004 in het Vlaams Parlement werd goedgekeurd wordt namelijk ook 60 jaar genomen als norm voor de definitie van een senior. In deze Adviesraad moeten uiteraard de verschillende ouderenorganisaties uit alle Gemeenschappen en Gewesten zijn opgenomen net als in het Raadgevend Comité voor de Pensioensector. Er werd dan ook gekozen voor een gelijkaardige structuur en vertegenwoordiging. Dit heeft het voordeel dat de evenwichtige samenstelling van de organen is verzekerd, zowel op het vlak van de vertegenwoordiging van Gewesten en Gemeenschappen, als op het vlak van de representativiteit van de seniorenorganisaties.
De bevoegdheid van de Adviesraad is beperkt tot de materies waarvoor de Federale Overheid bevoegd is. Dit kan dus gaan over openbare dienstverlening, gezondheidszorg, telecommunicatie, openbaar vervoer (NMBS), veiligheid, … Wel worden de pensioenen uitgesloten van de bevoegdheid van de Adviesraad, aangezien de senioren hierover al inspraak hebben via het Raadgevend Comité van de Pensioensector.
De Adviesraad kan op eigen initiatief samenkomen en een advies verlenen. De Adviesraad kan uiteraard ook om een advies gevraagd worden. Dit kan door de Federale Regering of door het Federaal Parlement. De adviezen van de Adviesraad zijn niet bindend. Van niet-bindende adviezen gaat meestal weinig verplichting uit. Het zou dan ook heel demotiverend zijn voor de leden van de Adviesraad als er nooit een reactie of antwoord zou komen op de adviezen. Daarom bepaalt dit wetsvoorstel dat de instantie waarnaar het advies werd gericht een gemotiveerd antwoord moet geven.
WETSVOORSTEL
Artikel 1
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
Art. 2
Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder: 1° senior : persoon die de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt; 2° participatie : de deelname aan het maatschappelijk leven met het oog op het individuele en collectieve welzijn, waardoor men de persoonlijke controle op de eigen leefsituatie en op de externe factoren die deze leefsituatie bepalen, verhoogt; 3° de Minister: de Minister van Sociale Zaken.
Art. 3
§ 1. Er wordt een Federale Adviesraad voor Senioren ingesteld, hierna de Adviesraad genoemd.
§ 2. De Adviesraad oefent de opdrachten, bedoeld in §3, uit ten aanzien van de tot de bevoegdheid van de Federale Overheid behorende aangelegenheden, met uitzondering van de aangelegenheden bepaald door de artikelen 1 en 4 van het Koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de Pensioensector. § 3. De Adviesraad brengt, op eigen initiatief, op verzoek van de Federale Regering of van het Federaal Parlement, advies uit omtrent de aangelegenheden bedoeld in §2. Daartoe volgt de Adviesraad de ontwikkelingen in het seniorenbeleid en heeft zij oog voor de behoeften van senioren. Het advies is niet bindend.
§ 4. De instantie, aan wie het advies is gericht, formuleert binnen de 3 maand na de ontvangst ervan, het gevolg dat zij aan het advies wil geven.
Indien zij geen gevolg wenst te geven aan het advies motiveert zij dat omstandig. § 5. De Adviesraad brengt jaarlijks verslag uit over haar werkzaamheden aan de Minister.
Art. 4
§ 1. De Adviesraad is samengesteld als volgt: 1° twintig door het Vlaams Ouderenoverlegcomité voorgedragen effectieve leden; 2° zestien door de aan het Waalse Gewest toegevoegde " Conseil consultatif du troisième âge " voorgedragen effectieve leden behorend tot de meest representatieve ouderenorganisaties; 3° vier door de " Conseil consultatif bruxellois, francophone de l'aide aux personnes et de la santé compétent pour la politique des personnes âgées au sein de la Région de Bruxelles-Capitale " voorgedragen effectieve leden behorend tot de meest representatieve ouderenorganisaties; 4° twee door de Duitstalige " Seniorenrat " voorgedragen effectieve leden; 5° ten hoogste vijf Nederlandstalige en ten hoogste vijf Franstalige raadgevers die door federaal gestructureerde seniorenorganisaties worden voorgedragen. De Koning benoemt, met een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, de leden van de Adviesraad.
§ 2. De onder § 1, 1° tot en met 4°, bedoelde leden hebben een beraadslagende stem. De onder § 1, 5°, bedoelde leden hebben zitting met raadgevende stem. Elk effectief lid heeft een plaatsvervanger die bij verhindering het effectief lid vervangt. § 3. Het mandaat van de effectieve leden en van de plaatsvervangers duurt vier jaar en is hernieuwbaar.
In geval van een vacature wordt het mandaat van het effectief lid voleindigd door zijn plaatsvervanger. § 4. Het voorzitterschap wordt bij beurtrol uitgeoefend door een senior behorende tot de Nederlandse of de Franse taalgroep, die verkozen wordt door en onder de in § 1 bedoelde leden van de Adviesraad voor een termijn van twee jaar. § 5. De ondervoorzitter, die behoort tot de andere taalgroep dan deze van de voorzitter, wordt eveneens verkozen door en onder de in § 1 bedoelde leden van de Adviesraad voor een termijn van twee jaar. § 6. De Adviesraad komt minstens driemaal per jaar samen.
Art. 5
§ 1. Het Ministerie van Sociale Zaken verzorgt het secretariaat van de Adviesraad. De werkingsmiddelen van de Adviesraad worden geleverd uit het budget van het Ministerie van Sociale Zaken. § 2.De Koning legt de modaliteiten vast voor de tenlasteneming, door de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken, van de kosten voor het afsluiten van een verzekering tegen ongevallen van de leden en de deskundigen van de Adviesraad tijdens en op de weg van en naar de vergaderingen, van de werkingskosten van de Adviesraad, en forfaitair, van de reiskosten van de leden van de Adviesraad.
§ 3. De Minister van Sociale Zaken of zijn gemachtigde, sluit een verzekeringsovereenkomst af die de leden en de deskundigen van de Adviesraad vergoedt voor lichamelijke schade in geval er een ongeval plaats vindt tijdens een vergadering van de vermelde Adviesraad, of op de weg ernaar of ervan in opdracht van deze Adviesraad.
Art. 6
De Adviesraad stelt een huishoudelijk reglement op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Minister.
Art. 7
Deze wet treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

spacer
Navigatie
Home
Christel in de pers
Biografie
Links
Zoeken
Evenementen
Gastenboek
Nieuwsbrief
Fotogalerij
Contact

Archief
spacer spacer spacer spacer spacer
spa