topimg
Home arrow Parlementair werk arrow Christel stelt schriftelijke vraag over onderhoudsplicht
spacer spacer spacer
imgbody
spacer
Partijbureau 11-09-2006

spablogt
Christel stelt schriftelijke vraag over onderhoudsplicht PDF Afdrukken
maandag, 24 januari 2005

Schriftelijke vraag aan minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen Bulletin 3-35 (Antwoord) gepubliceerd op 1/3/2005

De programmawet van 9 juli 2004 biedt aan de OCMW's de mogelijkheid om de onderhoudsplicht af te schaffen na goedkeuring door de gemeenteraad.
De argumenten van zowel de voor- als tegenstanders van de huidige onderhoudsplicht zijn ondertussen genoegzaam bekend, onder meer via het werk van de Vlaamse Vereniging van steden en gemeenten (VVSG) en de Gezinsbond.
De voorstanders van de onderhoudsplicht verwijzen naar het risico op misbruik. Men gaat ervan uit dat als de dreiging van de onderhoudsplicht wegvalt, de kans toeneemt dat ouders zich zogezegd onvermogend laten verklaren en ten onrechte toch een beroep doen op het OCMW.
De organieke wet van de OCMW's biedt evenwel een aantal mogelijkheden om bepaalde misbruiken daadwerkelijk tegen te gaan : terugvordering bij onjuiste of onvolledige verklaring vanwege de geholpen persoon; terugvordering van de kosten voor opname en huisvesting ten aanzien van de onderhoudsplichtigen, wanneer het vermogen van de rechthebbende gedurende de laatste vijf jaar vr de aanvang van de dienstverlening aanzienlijk verminderd is zonder aanvaardbare uitleg; Pauliaanse vordering wanneer de geholpen persoon zich met bedrieglijk opzet heeft verarmd ten nadele van het OCMW, door bepaalde van zijn vermogensbestanddelen gratis of beneden werkelijke kostprijs af te staan aan een derde, welke hiervan op de hoogte was.
Kan de geachte minister mij meedelen of deze terugvorderingprocedures, zelfs na de formele afschaffing van de onderhoudsplicht na goedkeuring door de gemeenteraad, integraal behouden blijven ?
Antwoord :
In antwoord op de gestelde vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.
Vooreerst wens ik het geachte lid erop te wijzen dat de programmawet van 9 juli 2004 niet de mogelijkheid biedt aan de OCMW's om de onderhoudsplicht als dusdanig af te schaffen, maar wel aan de OCMW's de mogelijkheid verleent om met akkoord van de gemeentelijke overheid algemeen af te zien van het verhaal op de onderhoudsplichtigen van de kosten van maatschappelijke dienstverlening, verleend aan personen in een rusthuis voor bejaarden.
Indien het OCMW er niet voor opteert om van voormelde mogelijkheid gebruik te maken, verhaalt het die kosten op de onderhoudsplichtigen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 100bis, 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
De beslissing van het OCMW om af te zien van de terugvordering bij de onderhoudsplichtigen is algemeen, zoals expliciet wordt vermeld in de wet. Het OCMW dat een dergelijke beslissing nam kan dus niet individuele gevallen beslissen om toch terug te vorderen bij de onderhoudsplichtigen.
Wanneer de in het rusthuis verblijvende persoon ten onrechte een tussenkomst van het OCMW heeft bekomen door onjuiste of onvolledige verklaringen of doordat deze persoon zich met bedrieglijk opzet verarmd heeft, kan het OCMW zich rechtstreeks richten tegen de bejaarde persoon zelf. Ik kan het geachte lid derhalve bevestigen dat de mogelijkheden waarover het OCMW beschikt om op te treden tegen deze persoon zelf integraal behouden blijven.
Het OCMW heeft eveneens de mogelijkheid om in voorkomend geval, na een sociaal onderzoek met betrekking tot de situatie van de onderhoudsplichtigen, de steunaanvrager te verwijzen naar deze laatsten.

spacer
Navigatie
Home
Christel in de pers
Biografie
Links
Zoeken
Evenementen
Gastenboek
Nieuwsbrief
Fotogalerij
Contact

Archief
spacer spacer spacer spacer spacer
spa