topimg
Home arrow Parlementair werk arrow De Dienst voor Alimentatievorderingen
spacer spacer spacer
imgbody
spacer
Partijbureau 11-09-2006

spablogt
De Dienst voor Alimentatievorderingen PDF Afdrukken
donderdag, 10 juni 2004

Mondelinge vraag van mevrouw Christel Geerts aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van FinanciŽn over ęde Dienst voor AlimentatievorderingenĽ (nr. 3-334)

De voorzitter. - Mevrouw Fientje Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, antwoordt namens mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en de heer Didier Reynders, minister van FinanciŽn.
Mevrouw Christel Geerts (SP.A-SPIRIT). - Met belangstelling heb ik vastgesteld dat de Dienst voor Alimentatievorderingen nu definitief van start is gegaan.
Zelf heb ik de gewestelijke zetel van die dienst in Antwerpen bezocht en heb er kunnen kennismaken met een gemotiveerd en goed opgeleid team van vier personeelsleden.
Er zijn blijkbaar evenwel nog diverse vragen inzake de samenwerking tussen de diensten voor Alimentatievordering en de OCMW's.
De sociale diensten van de gecontacteerde OCMW's uitten hun bekommernis over de laattijdigheid van de officiŽle informatie over de opstart van de Dienst voor Alimentatievorderingen. Sommigen hadden de informatie pas op 1 juni ontvangen.
Bovendien blijken er ook nog heel wat vragen te zijn over de samenwerking tussen de OCMW's en de Dienst voor Alimentatievorderingen.
Ik heb een aantal concrete vragen.
Op welke wijze werden de OCMW's geÔnformeerd over de oprichting van die nieuwe dienst?
Welke procedures zijn er vastgelegd voor de overdracht van de dossiers? Wat gebeurt er met de dossiers die het OCMW nog aan het invorderen is? Worden die overgedragen aan de Dienst voor Alimentatievorderingen?
De OCMW's kunnen geen invorderingen meer doen. Is in een procedure voorzien voor de recuperatie van de uitbetaalde voorschotten voor niet betaalde alimentatiegelden? Blijft de federale subsidie aan de OCMW's bestaan? Zo ja, is dat dan aan 90 of 95% van de uitbetaalde voorschotten?
Zijn er afspraken inzake dossierbeheer voor diegenen die bij het OCMW terecht kunnen voor hun voorschotten voor niet betaalde alimentatiegelden en die tegelijkertijd hun dossier moeten indienen bij de dienst voor alimentatievorderingen? Ik vrees namelijk dat mensen die het al moeilijk hebben en die al een procedure hebben doorlopen, bij twee instanties moeten aankloppen en twee dossiers moeten samenstellen.
Tot slot wou ik de minister ook nog vragen wat de evaluatie- en opvolgingsprocedures zijn.
(Voorzitter: de heer Hugo Vandenberghe, ondervoorzitter.)
Mevrouw Fientje Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. - De communicatie ten behoeve van de OCMW's verloopt via verschillende kanalen. Aan de OCMW's worden de brochures en de folders toegestuurd die bestemd zijn voor het publiek. Op vraag van en in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten werden voordrachten gehouden in Torhout, Drongen, Hasselt, Ternat en Antwerpen. De Franstalige tegenhanger van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten heeft een dergelijk verzoek niet geformuleerd.
De Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie heeft een omzendbrief verstuurd met richtlijnen voor de OCMW's. Die omzendbrief draagt als datum 18 mei 2004 en is onder meer terug te vinden op de website van Maatschappelijke Integratie, http://ocmw.fgov.be.
Voor de antwoorden op de vragen twee en drie verwijs ik naar twee koninklijke besluiten van 25 mei 2004, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2004 en in de zojuist vermelde omzendbrief van de POD Maatschappelijke Integratie.
Ik vestig bovendien de aandacht op artikel 342 van de programmawet van 22 december 2003 dat betrekking heeft op de federale subsidie ten voordele van de OCMW's. Volgens dat artikel worden de voorschotten die door de OCMW's sinds 1 januari 2002 werden toegekend voor 95% terugbetaald. De voorschotten die vůůr 1 januari 2002 werden toegekend, worden voor 90% terugbetaald.
Aan de OCMW's wordt gevraagd om de onderhoudsgerechtigden te informeren omtrent de mogelijkheid een beroep te doen op de Dienst voor Alimentatievorderingen voor de invordering van het saldo van het onderhoudsgeld, indien het bedrag van het onderhoudsgeld hoger is dan het door het OCMW toegekende voorschot. Ook dat staat in de voormelde omzendbrief van 18 mei 2004 en is conform artikel 29bis van de wet van 21 februari 2003, ingevoegd door de programmawet van 22 december 2003.
De Dienst voor Alimentatievorderingen zal de OCMW's eveneens op de hoogte brengen van de betalingen door de onderhoudsplichtige zodat zij, in voorkomend geval, de betaling van voorschotten aan de onderhoudsgerechtigde kunnen stopzetten, overeenkomstig de OCMW-wetgeving.
De evaluatie van de werking van de Dienst en van de wetgeving terzake behoort tot de taak van de evaluatiecommissie, voorzien in artikel 29 van de wet van 21 februari 2003. Een koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van die commissie, werd voor advies aan de verschillende instanties voorgelegd. De evaluatiecommissie zal bestaan uit een aantal ambtenaren en externe personen. Eťn van de eerste taken zal erin bestaan een evaluatieplan op te stellen dat alle te evalueren punten zal bevatten en de wijze zal bepalen waarop de evaluatie zal gebeuren.
Zoals in de wet bepaald zal de evaluatiecommissie het evaluatieverslag bezorgen aan de minister van FinanciŽn en de minister van Begroting die het, in voorkomend geval aangevuld met opmerkingen, zullen voorleggen aan de federale wetgevende kamers.
Mevrouw Christel Geerts (SP.A-SPIRIT). - De minister zegt in haar antwoord dat de commissie zal bestaan uit ambtenaren en externen. Wie bedoelt ze met die laatsten?
Mevrouw Fientje Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. - Met externen worden uiteraard mensen bedoeld die geen deel uitmaken van de diensten voor alimentatievorderingen. Wie het zijn en in welke hoedanigheid zij daar optreden, is nog niet bepaald. Het koninklijk besluit dat dit moet regelen is op het ogenblik immers nog maar alleen voor advies aan verschillende instanties voorgelegd.
Mevrouw Christel Geerts (SP.A-SPIRIT). - Ik stel die bijkomende vraag omdat het Platform Alimentatiefonds erop aandringt om verenigingen van het middenveld bij de evaluatiecommissie te betrekken.
Persoonlijk vind ik het ook erg nuttig om de stem van de lokale overheden te horen.
Mevrouw Fientje Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. - De tekst van het ontwerp van koninklijk besluit zit niet in het dossier dat mijn collega mij heeft bezorgd. Ik kan dus niet zeggen wie de voorgestelde externe personen zijn en of zij qualitate qua al in het koninklijk besluit worden genoemd. Ik stel voor die vraag te stellen aan minister Reynders, aangezien hij hiervoor bevoegd is.

spacer
Navigatie
Home
Christel in de pers
Biografie
Links
Zoeken
Evenementen
Gastenboek
Nieuwsbrief
Fotogalerij
Contact

Archief
spacer spacer spacer spacer spacer
spa